Cuntegn

 

 
 

Scriver per la Litteratura 36

 
   
(mias)  biografias  (fictivas)

Quai è il tema da la Litteratura da quest onn. Nus na tschertgain dentant betg – u betg en emprima lingia – biografias ed autobiografias en il senn convenziunal. Nus tschertgain surtut la variaziun, il gieu cun ina biografia, cun l’atgna biografia u era cun biografias da chaussas u da lieus. Forsa fissi per insaquants da vus era captivant da scriver pliras autobiografias cun il punct da partenza «mia biografia, sche quai e quai fiss capità», pia s’imaginond: Nua fiss jau, sche jau fiss naschì sco mattina empè da mattin? Nua fiss jau, sche jau avess fatg l’emprendissadi da ferrer empè dal seminari da scolasts? Nua fiss jau, sche jau na fiss quella giada betg ì al concert ed inscuntrà là mia futura ex-dunna?

U forsa ch’insatgi da vus vuless era tschertgar dad empruvar da descriver persunas prominentas rumantschas a maun da muments biografics particulars (sco Angelika Overath fa p.ex. en «Abgründe» da la NZZ am Sonntag)?

Per la Litteratura 36 na tschertgain nus dentant betg mo (auto-)biografias (fictivas). Sco adina èn era texts ordaifer nossa tematica principala fitg bainvis. Tramettai voss texts – prosa, poesia, essais, en furma lunga e main lunga – enfin ils 12 da zercladur 2017 a la redacziun, qvd. a Benedetto Vigne (bevi@sunrise.ch) u a Silvana Derungs (silvana.derungs@gmx.ch). Sche vus ans pudais gia empermetter in text ordavant, u era gia trametter ils texts avant quest termin, fissan nus fitg engraziaivels.

Cordialmain, as giavischond buna musa

Benedetto e Silvana