Cuntegn

 

 
 

ils statuts da l'ULR

 
   

Artitgel 1
Num e sedia:
L’Uniun per la Litteratura Rumantscha (ULR) è ina societad confurm a l’artitgel 60 e suandant dal cudesch civil svizzer. La ULR furma ina societad affiliada da la Lia Rumantscha. La sedia da la ULR è questa dal secretariat.

Artitgel 2
Scopo:
La ULR promova la litteratura rumantscha.

Finamiras concretas
La ULR s’engascha spezialmain
§ per porscher in lectorat ad auturas ed auturs
§ per sustegnair prelecziuns dad auturas ed auturs
§ per realisar ils Dis da litteratura
§ per edir la revista Litteratura
§ per ina chasa editura rumantscha

Artitgel 3
Commembranza
Commembra u commember da la ULR po daventar mintga persuna che sustegna las finamiras da l’uniun.

Artitgel 4
Fegn dalla commembranza
La commembranza finescha cun la sortida, l’exclusiun u la mort.

Artitgel 5
Organs
Ils organs da la ULR èn:
§ la radunanza generala
§ la suprastanza
§ ils revisurs da quint
§ il secretariat
§ il comité dals Dis da litteratura
§ la redacziun da la Litteratura
§ autras gruppas da project

Artitgel 6
Radunanza generala
La radunanza generala è l’organ suprem da la ULR. Ella dispona da las sequentas prerogativas:
§ ella accepta e modifitgescha statuts ed urdens da la ULR
§ ella elegia la suprastanza, il president ed il revisurat
§ ella fixescha la contribuziun annuala
§ ella approva quint, bilantscha e budget
§ ella dat distgargia als organs
§ ella è l’instanza da recurs envers decisiuns da la suprastanza

Artitgel 7
Convocaziun da la radunanza generala
a) La radunanza generala ordinaria ha lieu ina giada l’onn. Ella vegn convocada da a suprastanza.
b) La radunanza generala fixescha mintgamai la data da la proxima. Novas tractandas per mauns da la suprastanza èn d’inoltrar almain trais mais ordavant.
c) Lieu, datas e tractandas vegnan communitgadas a las commembras ed als commembers il pli tard trais emnas avant la radunanza.
d) La radunanza na dastga betg concluder davart tractandas che na figureschan betg sin la glista da tractandas.

Artitgel 8
Radunanza generala extraordinaria
a) La suprastanza po tenor basegn convocar ina radunanza extraordinaria.
b) Ella è obligada da convocar ina tala sin dumonda en scrit d’almain 15 da las commembras e dals commembers activs.

Artitgel 9
Dretg da vuschar
Mintga commembra e mintga commember preschent ha il dretg d’ina vusch da votaziun. Votaziun per procura n’è betg admessa.

Artitgel 10
Elecziuns e votaziuns
a) Premess ch'ils statuts na prescrivian nagut auter, prenda la radunanza da las commembras e dals commembers sias decisiuns e fa elecziuns cun la maioritad da las vuschs entradas.
b) En cas da paritad da las vuschs tar votaziuns dat la persuna che presidiescha l'uniun la decisiun. En cas d'egualitad da vuschs tar tschernas vegni tratg la sort.
c) La maioritad qualifitgada da las vuschs entradas (2/3 da las commembras e dals commembers preschents) è dumandada per la dissoluziun da la ULR e per la modificaziun dals statuts en vigur.
d) Las votaziuns succedan cun plimaun. Las elecziuns, l'admissiun e l'exclusiun da commembras e commembers pretendan scrutini.

Artitgel 11
La suprastanza
a) La suprastanza sa cumpona dal president u da la presidenta e da 2-4 commembras u commembers. Ella sa constituescha sezza.
b) La suprastanza vegn elegida per ina perioda da dus onns e po vegnir reelegida.
c) Las proporziuns tranter las regiuns èn da resguardar commensuradamain.

Artitgel 12
Duvairs da la suprastanza
a) La suprastanza è l’executiva da la ULR. Ella è responsabla per tut las fatschentas che n’èn betg resalvadas ad auters organs da la ULR.
b) La suprastanza represchenta la ULR vers enora.
c) La suprastanza infurmescha commembras e commembers davart sias decisiuns e davart las fatschentas currentas
d) La suprastanza è responsabla per il secretariat e per las gruppas da lavur.

Artitgel 13
Decisiuns da la suprastanza
La suprastanza prenda sias decisiuns cun plimaun. En cas d'egualitad da las vuschs decida la persuna che presidiescha l'uniun.

Artitgel 14
Indemnisaziun
La suprastanza ed ils organs da la ULR vegnan indemnisadas per lur lavur.

Artitgel 15
Revisurat
a) Ils quints da la ULR vegnan controllads da duas persunas. Quellas, sco era duas persunas suppleantas, vegnan elegidas da la radunanza generala regulara per ina perioda da dus onns. Ellas èn reelegiblas. La revisiun po er vegnir surdada ad in biro fiduziari.
b) Las persunas che fan il revisurat han d'examinar mintg’onn la contabilitad da la ULR e da preschentar in rapport en scrit a la radunanza generala.

Artitgel 16
Secretariat
a) Il secretariat è post d’infurmaziun e biro da la ULR.
b) La secretaria u igl secretari vegn elegì da la suprastanza.
c) Tut ils detagls èn stipulads en in reglament spezial.

Artitgel 17
Lectorat
a) La ULR porscha in lectorat per auturas ed auturs.
b) Tut ils detagls èn stipulads en in reglament spezial.

Artitgel 18
La revista Litteratura
a) La ULR edescha la revista Litteratura.
b) La redacziun da la Litteratura vegn elegida da la suprastanza.
c) Tut ils detagls èn stipulads en in reglament spezial.

Artitgel 19
Dis da litteratura
a) La ULR è purtadra dals Dis da litteratura.
b) Ils Dis vegnan organisads dal comité dals Dis da litteratura. Il comité sa constituescha sez.
c) Tut ils detagls èn stipulads en in reglament spezial.

Artitgel 20
Finanzas
a) Il fundus da l'ULR sa constituescha sco suonda: - contribuziuns annualas da sias commembras e da ses commembers. La contribuziun po muntar a maximalmain 100.- CHF.- contribuziun da la Lia Rumantscha- vendita da cudeschs - donaziuns- tschains
b) La ULR stat buna cun sia facultad. Ina responsabladad persunala dals commembers è exclusa.

Artitgel 21
Dretg da suttascripziun
La persuna che presidiescha l'uniun ed in commember u ina commembra da la suprastanza segnan obligatamain per la ULR.

Artitgel 22
Midada da statuts
a) La radunanza generala po midar entiramain u parzialmain quests statuts cun la maioritad qualifitgada da las vuschs entradas.
b) Tar mintga midada èsi da respectar la finamira da la ULR.

Artitgel 23
Dissoluziun
La dissoluziun da la ULR è pussaivla sulettamain cun la maioritad qualifitgada d'ina radunanza generala a la quala è preschenta almain la mesadad da las commembras e dals commembers. Sch’il dumber dals preschents na cuntanscha betg la mesadad da las commembras e dals commembers, po vegnir convocada ina segunda radunanza. Questa radunanza decida independentamain dal dumber dals preschents be anc cun la maioritad qualifitgada. La facultad stat a disposiziun diesch onns tar la Lia Rumantscha per ina nova uniun cun miras sumegliantas. Sch'ina tala na vegn betg fundada, va la facultad vi a la LR per intents da la litteratura rumantscha.

Artitgel 24
Vigur
Quests statuts entran en vigur sch’els vegnan acceptads da la maioritad qualifitgada d'ina radunanza da commembras e commembers.

Quests statuts èn vegnids approvads en lur furma revedida da la radunanza generala dals 29 da mars 2004 a Coira.

Els remplazzan ils statuts dals 26 da settember 1993, segnads dal president d'alura, Flurin Spescha, e da l'actuara da lez temp, Sora Florentina Camartin.

Il president: Giovanni Netzer

L’actuara: Fabiola Carigiet